Om incidenten en verwarring te voorkomen, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld met als doel een prettige en veilige omgeving te creëren voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers. Cliënten en bezoekers dienen de algemene voorwaarden te accepteren en te handelen naar de gestelde voorwaarden.

Algemeen:

 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen. Indien wij niet telefonisch bereikbaar zijn dan kunt u de afmelding doorgeven via het antwoordapparaat.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn/haar eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.
 • De praktijk is op werkdagen geopend van 07.00 - 19.00 uur.
 • Voor het maken of het wijzigen van een afspraak, verzoeken wij u om tussen 8.00 en 12.00 uur te bellen. De receptioniste kan u dan te woord staan.
 • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Fysiotherapie Cuijk Centrum behoudt zich het recht voor om personen die ongewenst gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 • Verder dient u zich te houden aan de huisregels van Laco sportcentrum.
 • Let u op uw waardevolle spullen. Fysiotherapie Cuijk Centrum is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (sportcentrum medewerkers, brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.

Aanmelden en behandelingen:

 • U kunt zich aanmelden voor de praktijk door het telefoonnummer te gebruiken of een email te sturen waarin u aangeeft op welk telefoonnummer wij u kunnen bereiken voor het maken van een afspraak.
 • Het streven is om binnen een week met u een afspraak te maken.
 • Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut, wordt u verzocht om uw legitimatie en verzekerings-pas mee te nemen.
 • Wilt u voor de eerste behandeling uw aanvullende behandeling nagaan en kijken of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Fysiotherapie Cuijk Centrum draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de behandelingen.
 • Als u een verwijsbriefje heeft gekregen van uw (huis-)arts, wilt u deze dan meenemen.
 • U wordt verzocht verzorgd bij de fysiotherapeut te verschijnen.
 • Wilt u een eigen badlaken of handdoek meebrengen.
 • Wij adviseren u tijdens het oefenen in de oefenzaal makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Privacy:

 • Uw privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting ‘Bescherming Persoonsgegevens’
 • Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 • Gegevens worden dan pas aan derden verstrekt, als de klant hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • De klant heeft recht om zijn/haar gegevens in te zien.
 • Nadat de klant uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze gegevens.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u en uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.
 • Met behulp van cameratoezicht in de gang en in de wachtruimte wordt de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers verbeterd en worden uw en onze eigendommen beschermd.

Klachten:

 • Fysiotherapie Cuijk Centrum heeft een klachtenprocedure (KNGF), die u op verzoek kunt krijgen van onze medewerkers.

Betalingsvoorwaarden:

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
 • Wilt u voor de eerste behandeling uw aanvullende behandeling nagaan en kijken of u verzekerd bent voor fysiotherapie. Fysiotherapie Cuijk Centrum draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de behandelingen.
 • Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, dan dient u de behandeling direct na afloop van de behandeling contant of per pin te betalen.
 • Informatie met betrekking tot de kosten van een behandeling kan de cliënt vragen aan de fysiotherapeut. Er is een tarievenlijst bij de balie aanwezig.
 • De tarieven welke uw verzekering hanteert, staan in uw polisvoorwaarden.
 • Het is voor de klant niet mogelijk zich aan betaling van een door de fysiotherapeut gegeven behandeling te onttrekken als achteraf blijkt dat de klant hiervoor niet verzekerd is of wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.
 • Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de betreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.